MENU


Polski kinoman współczesny

Bardzo często w różnych artykułach, notkach i materiałach dotyczących filmu pojawia się enigmatyczne i bardzo pojemne słowo kinomani. Grupy miłośników sztuki filmowej w poszczególnych krajach różnią się zapewne od siebie bardzo wyraźnie pod względem struktury, zamożności, podejmowanych wyborów konsumenckich a nawet tła i kontekstu kulturowo-historycznego. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej kim jest statystyczny, polski kinoman.

Blisko połowa (47%) obywateli Polski w wieku 15-75 lat deklarowała w roku 2019, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziła kino przynajmniej raz. Odsetek kinomanów w społeczeństwie polskim wzrósł na przestrzeni ostatnich 5 lat o 7 punktów procentowych. Co czwarty kinoman odwiedza sale kinowe przynajmniej raz w miesiącu, zaś 60% robi to raz na 2-6 miesięcy.

Kinomani to najczęściej osoby młode. Połowa z nich jest w wieku do 39 lat, zaś 71% w wieku do 49 lat. W zestawieniu z 2015 rokiem zauważalny jest w tej grupie spadek udziału osób młodszych (do 34 r.ż.), a wzrost, choć mniejszy, osób powyżej 60 roku życia. Zamieszkują najczęściej miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, a najwięcej jest ich w dużych miastach liczących ponad pół miliona mieszkańców.

54% grupy kinomanów stanowią kobiety. Osoby deklarujące chodzenie do kina stanowią grupę lepiej wykształconą. Blisko 75% z nich posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Wśród nie-kinowych osób takich jest niespełna połowa (49%).

Wśród kinomanów wyraźnie większy udział stanowią osoby pracujące na stałe oraz uczniowie i studenci. Najczęściej są to osoby wykonujące prace umysłowe. W grupie niechodzących do kina wyraźnie większy jest udział osób nieaktywnych zawodowo – największą grupę stanowią tu emeryci i renciści. Wynika to w dużej mierze z faktu, że kinomani to grupa bardziej zamożna oraz lepiej oceniająca własną sytuację materialną. W porównaniu do 2015 roku widoczny jest wzrost zamożności osób należących do tej grupy (spada udział gospodarstw domowych o niższych dochodach i rośnie udział tych, którym powodzi się lepiej).

Opr. na podstawie raportu KANTAR dla PISF „Badania konsumenckich zachowań uczestników rynku produkcji audiowizualnej w Polsce”, grudzień 2019.
Joomla Extensions powered by Joobi